Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Efallai bod rhwystrau i drafnidiaeth ledled Gogledd Cymru, yn enwedig i bobl nad oes ganddynt gar. Mae pobl wedi nodi bod problemau gyda thrafnidiaeth, yn enwedig trafnidiaeth gyhoeddus, yn eu hatal rhag cael mynediad at waith neu addysg.

Mae staff yng Nghyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael eu comisiynu i ymgymryd â phrosiect ymchwil ar ‘Asesu rhwystrau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru: Deall y materion a ble maent yn bodoli’

Rydym yn dosbarthu y gwahoddiad hwn i ofyn am eich cyfranogiad yn ein hymchwil. Bwriad yr ymchwil yw cael barn bersonol gan gyflogwyr, gweithwyr, myfyrwyr, ceiswyr gwaith ac eraill. Dim ond ychydig funudau y bydd yn ei gymryd i ateb y cwestiynau. Bydd eich ymatebion yn hollol ddienw a chyfrinachol

Gellir defnyddio'r data a'r wybodaeth a gasglwn i lywio penderfyniadau mewn perthynas â darparu trafnidiaeth a'r ffordd y mae pobl yn teithio yn y dyfodol.

Hoffem ddiolch i chi am eich cyfranogiad. Os hoffech fynychu gweithdy canmoliaethus gan Brifysgol Glyndŵr yn yr Haf 2020 mewn cyfryngau cymdeithasol neu ymchwil marchnata digidol yn defnyddio Google Analytics cysylltwch gyda Dr Ben Binsardi ar b.binsardi@glyndwr.ac.uk <mailto:b.binsardi@glyndwr.ac.uk> neu 01978290666 am fwy o wybodaeth


Cliciwch i gwblhau'r arolwg yn Gymraeg

 

There may be barriers to transport across North Wales, particularly for people who do not have access to a car. People have identified that problems with transport, particularly public transport, prevent them from accessing work or education.

Staff at the Faculty of Social and Life Sciences at Wrexham Glyndwr University have been commissioned to undertake a research project on ‘Assessing transport barriers in North Wales: Understanding the issues and where they exist’.

We are circulating this invitation to request your participation in our research. The research is intended to obtain a personal opinion from employers, employees, students, job seekers and others. It will take only a few minutes to answer the questions. Your responses will be totally anonymous and confidential.

The data and information we collect may be used to inform future decisions in relation to transport provision and the way people travel.

We would like to thank you for your participation. In return, please contact Dr Ben Binsardi at b.binsardi@glyndwr.ac.uk or 01978-290666, if you would like to attend Glyndwr University's complimentary workshop in social media survey or digital marketing research using Google Analytics, which will be held in Summer 2020.

Please click to complete the survey in English